Notulen jaarvergadering 2023

Notulen Algemene leden vergadering Tennisvereniging Tevero Rossum 27 maart 2023

Aanwezig:

Arnold Holsink, Yumi Scheper, Frank Diepenmaat en Daniëlle Meulenbroek, Marga Hertsenberg (Bestuur), Willy en Harrie Meulenbroek, Nol Hertsenberg, Marieke Sander, Jos bode, Anne-marie Westerhof, Jolanda Scholte Linde, Mauri Stoolhuis, Bas Bossink,

Afwezig met kennisgeving:

Steffie Martens, Elise Arens, Sandra Letteboer, Elly Holsink, Hans Droste, Jorieke Grote Punt, Ria Postel, Ellie Nijhuis, Els Griep, Gerald Loves, Jose Aveskamp, Marion Klein Haarhuis, Cinthia Oude Engberink, Andre Ter Brake, Rita Scholten, Anouk Siemerink, Margo Diepenmaat.

Agenda:

1. Opening.
2. Notulen vorige ALV .
3. Jubilarissen
4. Financieel verslag penningmeester.
5. Verslag Kascontrole commissie.
6. Benoemen kascontrolecommissie.
7. Begroting 2023.
8. Vaststellen contributie en les gelden.
9. Afscheid commissieleden.
10. Mededelingen bestuur
      Arnold Holsink aftredend en herkiesbaar als voorzitter.
      Dannielle Meulenbroek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.
      Marga Hertsenberg aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester
11. Bestuursverkiezing
12. Stichting Exploitatie Tenniscomplex Rossum
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
.
1. Opening

Arnold opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Notulen van de vorige ALV mei 2022

Er zijn geen vragen of opmerkingen en deze worden door de vergadering goed gekeurd.

3. Jubilarissen

Dit jaar zijn er 2 jubilarissen 1 die 25 jaar lid van onze vereniging is en 1 die zelfs 40 jaar lid is. Dit is altijd toch een mijlpaal, niet alleen voor de betreffende leden maar ook voor de club.

De jubilarissen zijn:

Ria Postel 25 jaar helaas niet aanwezig. De oorkonde en bloemen zijn bij haar thuis bezorgd.
Bas Bossink 40 jaar

Bas is hiermee de het Jongste lid van Tevero die het 40 jarig behaalt. Een prestatie van formaat. De jubilarissen werden toegesproken en bedankt door de voorzitter voor hun trouwe lidmaatschap en ontvingen daarvoor een oorkonde en bloemen.

4. Financieel verslag penningmeester

De exploitatie van 2022 wordt als eerste behandeld. Deze zag er goed uit en er waren verder geen opmerkingen over. De lagere aantal lidmaatschappen heeft effect op de inkomsten. Daar staat tegenover dat de omzet van de kantine wederom is gestegen. Ook het aantal zomerleden heeft een gunstig effect op de inkomsten.

Aan de uitgaven kant zien we dat de energiekosten en water zijn gestegen . De kosten voor de KNLTB app is ook voor vast opgenomen in de kosten.

De behandeling van de balans was een helder verhaal, waaruit geen vragen werden gesteld.

5. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole over 2022 is verricht door Annemarie Westerhof en Sharon Stegge De kascontrolecommissie heeft de stukken gecontroleerd en goedgekeurd. Anne-Marie geeft aan aan dat de financiële stukken goed waren verzorgd.

6. Benoeming kascontrolecommissie

Voor het jaar 2023 is als kascontrolecommissie benoemd Mauri Stoolhuis en Anne- Marie Westerhof.

7. Begroting 2023

De huur van de banen aan de stichting is met 10% naar boven bij gesteld. Dit komt door de indexering . Op de balans staat de nieuwe overkapping, terras en de verduurzaming apart vermeld.

In de begroting is de kantine omzet naar boven bij gesteld. De zomerleden zijn niet opgenomen in de begroting.

8. Vaststellen contributies

De contributie voor 2024 zal worden verhoogd naar.
Jeugd € 90,-
Senioren € 150,-
Gezin € 350,-
Zomerleden € 50,-

9. Afscheid commissieleden

Henk Roeleveld heeft zijn lidmaatschap per 1 januari 2023 opgezegd. Daarmee komt ook zijn functie als baancommissaris te vervallen. Henk wordt erg bedankt voor zijn bewezen dienst. Er zal in de commissie vergadering hier nogmaals aandacht worden besteedt .

10. Mededeling bestuur

Het terras is nagenoeg klaar. Iedereen in de vergadering vind het resultaat prachtig. Wel vallen de kosten door de houtprijzen iets duurder uit. De plavuizen die in cement worden gelegd en de afdichting met glazen wanden vinden op een later tijdstip plaats. Het streven is dat het voor de zomer klaar is. De zonnepanelen en de ledverlichting maken ook deel uit van het gehele project, In het kader van dit geheel is een mooi subsidie bedrag binnen gehaald die deze kosten zullen dekken.

Het onderhoud van de gravelbanen is nu in beheer gegeven van de oude donderavond groep. Deze groep draagt bij aan het wekelijkse onderhoud. Het bestuur is blij met deze ontwikkeling omdat het onderhoud gewaarborgd is.

Het hekwerk is ook onderhanden genomen door Benny Haarman. Daar waar veel oneffenheden zaten, zit het gaas er weer strak om de banen.

Na het grote succes van vorig jaar zal door de activiteitencommissie het Rossum Open worden georganiseerd. Deze zal met invitees worden gespeeld. Het doel is dat het
vooral een mooie en gezellige week wordt, maar ook dat meer mensen kennis kunnen maken met onze mooie sport. Wel geeft de organisatie aan hulp nodig te hebben. In de vergadering geven al gelijk een aantal leden aan om te helpen. We wensen de organisatie heel veel succes en hopen op mooi aantal deelnames.

11. Bestuursverkiezing

Arnold Holsink aftredend en herkiesbaar als voorzitter.

Dannielle Meulenbroek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.

Marga Hertsenberg aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester. Marga heeft het bestuur te kennen te geven dat ze door aanvaarden van een nieuwe functie van haar werkgever ( belastingdienst) niet langer de rol van penningmeester mag bekleden.

We zijn nu per direct op zoek naar een nieuwe penningmeester.

12. De Stichting exploitatie Tevero Rossum

Nol geeft tekst en uitleg over het geen dat speelt binnen de stichting van Tevero.

Doordat de gravelbanen 3 jaar in eigen beheer zijn aangelegd , heeft dit tot een aanzienlijke besparing geleid. Dit jaar is het groot onderhoud aan de beurt. Nol geeft in technische bewoordingen aan wat er gaat gebeuren met de gravelbanen. Het groot onderhoud zal plaats vinden in week 14. Hierdoor zullen de gravelbanen niet op tijd klaar zijn voor het openingstoernooi. Nol geeft aan dat de huidige banen zullen worden gewalst zodat deze bespeelbaar zullen zijn voor het openingstoernooi.

Het onderhoud van de kunstgrasbanen loopt in de bestaande groep prima. Er is een band rondom de banen geplaatst om zo vervuiling tegen te gaan. Het hekwerk is aangepakt en het kunstgras van de banen zullen dit jaar worden gereinigd om zo de water doorlatendheid te bevorderen.

RS heeft de drainage doorgespoten om ook de afwatering goed af te voeren.

13 Rondvraag

Marike vraagt hoe het komt dat afgelopen jaar de banen minder bespeelbaar waren. Nol legt uit dat dit door bevriezing en dooi het water tussen kunstgras en onderlaag opvriest en daardoor het betreden van de baan schade kan veroorzaken . Nu heeft het veel gevroren en dan weer gedooid. Dit maakt dat inderdaad de banen vaak niet bespeelbaar waren. Kortom dit is overmacht waar weinig aan valt te doen.

Inge vraagt of er gratis consumpties zijn voor het openingstoernooi. Besloten is dat de koffie en koek voor rekening van de vereniging zal zijn.

Inge vraagt ook of er nog een activiteit komt samen met de Jeu De Boules. Dit is voor de corona pandemie afgesproken maar nooit ten uitvoer gekomen. Bestuur zal de Jeu De Boules benaderen of ze hierin nog geïnteresseerd zijn.

Mauri vraagt of er belangstelling is voor clubtenue met opdruk van vereniging en sponsor. Dit alles is bedoeld om een uniforme uitstraling te geven. Het is de bedoeling dat deze dan gedragen worden door de competitieteams. Dit voorstel werd door de vergadering goed ontvangen. Mauri gaat dit op welke wijze dit kan worden uitgevoerd, en zal met een prijs voorstel komen bij het bestuur.

Frank wil de vergadering nog even meegeven om zuinig om te springen met energie . Vaak staat de verwarming dagen aan zonder dat er mensen zich in het clubgebouw bevinden. Er zal hiervoor een herinnerring aan de deur van de uitgang worden gehangen.

14 Sluiting
Arnold bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.