Taken en invulling

Taken en invulling

Bestuur

Taak: Verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Het onderhouden van contacten met overheid, bonden en andere verenigingen.

Invulling: De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging ligt bij de algemene ledenvergadering, die voor de uitvoering van haar besluiten een bestuur heeft gekozen. Eenmaal per jaar, in deze algemene ledenvergadering,  legt het bestuur rekening en verantwoording af en presenteert voor het komend jaar het voorgenomen beleidsplan. Verder vergadert het bestuur circa 6 maal per jaar en indien nodig vaker. Twee maal per jaar is er een gezamenlijk overleg met alle voorzitters van de diverse commissies.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal 2 overige leden.

E-mail: voorzitter

Secretariaat

Taak: Het maken van notulen tijdens een vergadering. Vergaderingen voorbereiden. Contactpersoon voor brieven en e-mails.

Invulling: Verwerken van de in- en uitgaande post. Het maken en versturen van notulen van vergaderingen. Het maken van een jaarverslag.

E-mail: secretaris

Penningmeester

Taak: Het beheren van de financiën.

Invulling: Beheer van de rekening en de kas. Ontvangsten en uitgaven boeken en uitvoeren. Het presenteren van een financieel jaarverslag. Het opmaken van een begroting.

E-mail: penningmeester    

Ledenadministratie

Taak: Het verwerken van aanmeldingen en afmeldingen. Het up to date houden van het ledenbestand, mede voor de KNLTB en de gemeente.

E-mail: ledenadministratie

Competitieleider

Taak: De persoon die de competitiedeelname en -organisatie leidt. Hij of zij meldt de competitieteams aan bij de KNLTB en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens thuiswedstrijden.

Technische commissie senioren

Taak: Het organiseren van alle tennisactiviteiten en het samenstellen van de competitieteams bij de senioren, dit laatste in samenspraak met bestuur en competitieleider.

Invulling: 2 a 3 keer per jaar vergadering met vaststelling van het programma. Dit bestaat uit:

Nieuwjaarstoernooi, Openingstoernooi, Duocompetitie 2x per jaar, Dinsdagavondtennis, Donderdagavondtennis, Herfsttoernooi.

Tijdens de toernooien zijn één of meerdere personen van de t.c. aanwezig. Ook wordt de feestavond voor competitieteams georganiseerd. Twee keer per jaar vergadering met bestuur en overige commissies.

Technische commissie jeugd

Taak: Het organiseren van alle activiteiten en het samenstellen van de competitieteams van de jeugd basisschool en het voortgezet onderwijs. Het indelen van de tennislessen voor de jeugdleden in samenspraak met de tennisleraar.

Invulling: Maike Brevink, Karin Geerdink en Marion Kleinhaarhuis hebben de jeugdcommissie nieuw leven ingeblazen. Er is een programma opgesteld voor het komende seizoen. Dit bevat:

Open dag, Pannenkoektoernooi, Ouder kind toernooi, Clubkampioenschappen enkel, Halloweentoernooi.

Baanonderhoudscommissie

Taak: Het onderhouden van de banen, hekwerken en tegelpaden.

Invulling: Eind maart worden de gravelbanen i.s.m de gemeente gebruiksklaar gemaakt, d.w.z. gravel opbrengen, belijning aanbrengen, walsen etc. Elke donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur vindt er onderhoud plaats aan banen en omheining. Diverse losse klussen door de week.

Tuincommissie

Taak: Naast aanleg en onderhoud van het groen er voor zorgen dat elke week de vuilnisbakken aan straat worden gezet en weer opgehaald. Groenonderhoud volgens een vastgesteld schema vanaf de zaterdag voor Pasen tot medio november.

Invulling: Onze commissie wil ervoor zorgen dat ons tennispark ook “ park” blijft. Naast het reguliere tuinonderhoud zorgen wij ervoor dat elke week de vuilnisbakken (grijs of groen) aan straat worden gezet en weer opgehaald. Soms ook pakken wij een grotere klus aan zoals het opbrengen van houtsnippers in de driehoek, het aanbrengen of verleggen van verharding etc.

Voor 2013 willen wij nieuwe houtsnippers laten opbrengen in de zogeheten driehoek.

Wat het reguliere onderhoud betreft worden wij volgens een vastgesteld schema vanaf de zaterdag voor Pasen actief.  Dan wordt er begonnen met een grote snoeibeurt.  Het snoeihout wordt afgevoerd naar het paasvuur. In de periode daarna tot ongeveer medio november zorgen wij in ploegjes volgens schema voor het onkruidvrij houden van de groenstroken.

Kantinecommissie

Taak: Het beheren en de schoonmaak van de kantine.

Invulling:  Harry Meulenbroek draagt als kantinebeheerder zorg voor de boekhouding van de kantine, het doen van inkopen, contacten met de leveranciers en het plannen van het tennissen met kennissen. De dames in de commissie zorgen voor de schoonmaak, doen de planning van de schoonmaakdiensten en het waswerk.

Activiteitencommissie

Taak: Het organiseren van activiteiten, die als doel hebben de onderlinge band van de leden naast het tennissen te versterken.

Invulling: Op dit moment geen.

Internetcommissie

Taak: Het actueel houden van de clubwebsite www.tevero.nl

Invulling: Het verzamelen van informatie en het plaatsen van deze informatie op de website is een doorlopend proces. Het instrueren van commissies met als doel dat deze zelf hun gedeelte van de site actueel kunnen houden. De invulling geschiedt momenteel door het bestuur.

E-mail: webmaster

Clubbladredactie

Taak: Het samenstellen van het clubblad en het zorgen voor de verspreiding daarvan.

Invulling: Drie keer per jaar verschijnt het clubblad. De inhoud ervan bepalen. Artikelen van bestuur, commissies en competitieteams verzamelen. Gegevens en advertenties verwerken en zorgen voor de lay-out. Contact onderhouden met de drukker.

Kascontrolecommissie

Taak: Het controleren en fiatteren van de financiële bescheiden.

Invulling: Eens per jaar op uitnodiging van de penningmeester inzien van de boeken, deze controleren en de bevindingen melden aan de jaarvergadering.     

Sponsorcommissie

Taak: Het werven van sponsorgelden voor bordreclame, advertenties en overige reclame-uitingen en het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren.

Invulling: Momenteel door het bestuur